Interview with To4ka Интервю с Точка


Магазин' )?>

We know it’s a cliché, but we have to ask it – Can you present yourself? Who are you and how long have you been painting / sticking on walls?

Hello, I’m a Tochka. I have been writing on walls and sticking things around since I am 17. Not really intense, but I have the luck, people to save for most of the things I’ve done around the city.

Can you tell us more about your style?to4ka

It’s hard to talk about your own style because it’s part of you (or at least it’s part of me) and it’s not easy to take a look from behind with the necessary distance. Many people have told me it’s distinctive and can not be mistaken for something else. Is that right, I don’t know – hahah

 What is the added value of your graffiti/street art to the city?

What I give – maybe color. Now, thinking about it, I’ve been more egotistical about the things I leave. I have not thought about the added value but more about the pleasure of performing art – painting, sticking and enjoying my friends doing something like that, That is it – meaning that I have taken more.

Where do you find inspiration for the things you are painting?

I find inspiration in a lot of things. Experiences, nature, inner reflections, interpretations of ideas found in books, and the reflection on them while I paint. Beautiful films and the beautiful frames from it. Like most people, while I’m painting, I listen to music. Additional associations and emotions.стики

Can you tell us about future initiatives?

There is a lot, but one of it is once again to “go out” on the streets. Getting something out is a pure form of art without looking at how long it stay and without thinking if you have a picture and a memory of it. You do it for the very process, which according to me is the essence of the action.

Thank you for that interview!

One last question – more of a challenge. We ask all of our guests to come up with a tag and draw it on our “Hello my name is” stickers. Would you make a digital drawing on our stickers?

точкаЗнаем, че е клише, но трябва да попитаме – Може ли да се представиш? Коя си ти и откога рисуваш/лепиш по стени?

Здравейте, аз съм Точка.Рисувам по стени и лепя разни неща от около 17 годишна, не особено интензивно, но имам щастието хората да пазят повечето неща, които съм направила из града.

Можеш ли да ни разкажеш повече за твоя стил?to4ka

Трудно е да говориш за собственият си стил, защото е част от теб(или поне на мен ми е) и не е лесно да се погледнеш от страни с необходимата дистанция.Много хора са ми казвали, че е характерен, отличителен и не може да се сбърка.Дали е така хахах не знам.

Какво дават твоите графити/стрийт арт на града?

Какво дават, може би цвят.Сега, като се замисля, май съм подхождала по-егоистично към нещата, които оставям, не съм мислила какво давам, а съм се наслаждавала на процеса на рисуване, лепене и удоволствието с приятели да правя подобно нещо,тоест повече съм взимала.

Къде намираш вдъхновение за нещата, които рисуваш?

Намирам вдъхновение в доста неща.Преживявания, природа, вътрешни размисли, интерпретации на идеи открити в книги и размисъла върху тах , който е протекъл докато рисувам.Красиви филми, красиви кадри от тях.Както повечето хора докато рисувам слушам и музика.Тя съответно поражда допълнителни асоциации и емоции.

Може ли да ни споделиш за бъдещи инициативи?стики

Доста са, но една от тях е отново да “изляза“ на улицата.Оставянето на нещо на вън е чиста форма на изкуство, без да те интересува колко време ще седи, ще имаш ли снимка и спомен от него.Правиш го заради самият процес, което за мен е същността на действието.

Благодарим много за това интервю!

Последен въпрос и по-скоро предизвикателство. Молим всички наши гости на тура да си измислят таг и да го нарисуват на нашите “Hello my name is”стикери. Би ли ни направила една дигитална рисунка върху нашите стикери?

точка